Saturday, February 18, 2017

off the cliff, right on top of Long River, Goat Island, Fuji mountain, Guiyang city, and San Francisco bay sssweek63

off the cliff, right on top of  Long River, Goat Island, Fuji mountain,
Guiyang city, and San Francisco bay sssweek63,

a baby girl comes
September 10, 2016, Monkey
her lovely chin shines

Long river, Goat Island,
Fuji mountain, and Guiyang city
San Francisco titles

its head, bestowing to
Gu Juji and Lorraine Chan
with refreshed face

yishen hou, gui flower
celebrating Teacher's Day in Dong Ya
Middle Kingdom crowns

the princess Robin Sabrina
she embraces Crow Peak, Kaifeng temple,
Wu Ke Song nuclear research

Ni Ping, Zhao Zhongqiang,
Yang Lan, Fei Qiang, Zhang Yijing,
Bruno Wu, Fu Dan, Zhi Wen

we name the girl once
calling her lots of names
knowing the media and the Bai Suzhen legacy

so

Gu Juji  //   Lorraine Chan

Robin Glencia Chuckwood
Davis Todd Loveless
Grace Rufple Balance
Seth Douglas Chance


children under Yang Lan, Wu Siye, Peng Liyuan, Xi Jinping, Hu Jintao, Li Keqiang,
Zhang Dejiang, Gao Ming,  wang Mingfa, Sun Jianfei, Yan Qing, Wang Xiaochun,
Peng Xianqing, Wang Gongpu, Wang Jiayi, Tang Jiyao, Ren Zhong, Wu Xiufang....
thanks to Fan Min, Wu Linlin, Hu Qiao, Hu Linlin, Lee Fan, Bessy Fan

Image result for gu jianfeng

 Image result for gu jianfeng
Image result for gu jianfeng gu jian qi tan


Image result for lorraine chan daughter 

  
  
 
9/10 is teacher's day

october 7, 2016 is David Phillip Jordan's birthday

Image result for yang lan and gu ju ji  yang lan
No comments: